Kwaliteitsbeleid

Wij werken met de PDCA (Plan Do Check Act) cyclus. Deze methode maakt het mogelijk om continu verbeteringen en eventuele vernieuwingen gecontroleerd toe te passen, te evalueren en eventueel verder te verbeteren. 

Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten van ons kwaliteitsbeleid. 

Analyseren van incidenten

De Decentrale Meldingscommissie (DMC), bestaande uit medewerkers met verschillende disciplines (medisch specialist, klinisch fysicus, teamleiders, kwaliteitsfunctionaris, physician assistent, verpleegkundigen en promovendi) bespreekt en analyseert meldingen en zet waar nodig verbeterplannen uit. Daarnaast worden complicaties, (bijna-) incidenten en fouten besproken in een maandelijkse bijeenkomst voor arts-assistenten en cardiologen.

Door hier lering uit te trekken, wordt bijgedragen aan kwaliteitsverbetering. 

Patiënttevredenheidsonderzoek

Om de mening van de patiënt mee te nemen in het verbeteren van de kwaliteit hebben wij een enquête ontwikkeld die de tevredenheid van de patiënt meet. Via meerkeuze- en open vragen probeert het Hart Long Centrum Leiden een goed beeld te krijgen van de beleving van de patiënt bij een bezoek aan ons centrum. De resultaten worden iedere maand intern besproken tijdens teamvergaderingen en als blijkt dat sommige punten extra aandacht behoeven, wordt er een actie plan opgesteld. Tevens worden de resultaten getoond op informatieschermen die op de afdeling hangen. 

Audits

Om de kwaliteit en het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie te toetsen  vinden er interne audits plaats die worden uitgevoerd door medewerkers van het LUMC die een opleiding tot auditor hebben genoten. Deze audits vinden een keer in de vier jaar plaats. Tijdens deze audits wordt er getoetst op medicatietoediening, valpreventie, hygiëne- en infectiepreventie, bedieningsinstructies en onderhoud van apparatuur en veiligheid. Aan de hand van de resultaten van de interne audits worden verbeterpunten opgesteld en teruggekoppeld naar de afdeling.

Bovendien vindt er een keer in de vier jaar een externe audit plaats. Deze toetsing is LUMC breed en het ziekenhuis wordt dan getoetst aan de hand van het normenkader opgesteld door Qmentum.

Naast de externe audit van Qmentum worden wij ook getoetst door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). De inspectie gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. De “Basisset ziekenhuizen” wordt jaarlijks uitgebracht in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), onder regie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Zorgpaden

Om het werk zoveel mogelijk te standaardiseren en te valideren werken wij met zorgpaden. Door te werken met deze Mission! projecten wordt de zorg rondom patiënten met bijvoorbeeld een acuut hartinfarct, ernstig hartfalen, atriumfibrilleren en het syndroom van Marfan gestroomlijnd en geoptimaliseerd. 

Patiëntveiligheidsweek

Ieder jaar organiseren wij een patiëntveiligheidsweek. Tijdens deze week wordt er extra aandacht besteed aan kwaliteit. Er worden presentaties gegeven om de bewustwording van het belang van kwaliteit op de afdelingen te verhogen en workshops georganiseerd.