Leven na een hartinfarct

Het doormaken van een hartinfarct is een ingrijpende gebeurtenis. Deze gebeurtenis wekt vaak veel vragen en onzekerheid op. Door middel van het Mission! programma willen we u inzicht geven in het ontstaan, de behandeling en het voorkomen van een nieuw hartinfarct. Ook andere facetten rond het hartinfarct worden met u besproken. Met deze informatie en het verkregen inzicht hopen we met u aan een optimale behandeling te kunnen werken.

Herstel na een hartinfarct 

Het herstel na een hartinfarct is voor iedereen anders, maar gemiddeld gezien duurt het fysieke herstel ongeveer drie tot zes maanden. We raden u aan om de eerste maand na het hartinfarct rustig aan te doen en geen fysieke inspanning te leveren. Een maand na uw hartinfarct zal u gaan starten met de hartrevalidatie en kunt u ook zelf rustig uw activiteiten weer uitbreiden.

Naast het lichamelijke herstel is er natuurlijk ook sprake van psychisch herstel. Het meemaken van een hartinfarct is voor u en uw naasten een ingrijpende gebeurtenis. Iedereen ervaart en verwerkt dit op zijn eigen manier. Ook de tijd die dit neemt verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen verloopt het herstel vlot. Bij anderen is het ‘twee stappen vooruit en één stap achteruit’. Dat geldt evengoed voor uw naasten. Zij kunnen (over)bezorgd zijn, waardoor u zich betutteld voelt. Of ze kunnen het eng vinden, waardoor het onderwerp wordt vermeden. Ook vinden naasten het soms lastig om in te schatten wat u wel of beter niet kunt doen. Dit kan voor spanning zorgen.

Het is raadzaam hier samen over te praten, zodat er geen misverstanden ontstaan. Ook kunt u altijd terecht bij de psycholoog op de afdeling hartziekten in het LUMC om (samen) uw verhaal te doen. U kunt uw verpleegkundig specialist of cardioloog vragen een afspraak voor u te maken. 

Werkhervatting

Nadat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, kunt u contact op nemen met uw bedrijfsarts. U kunt dan met hem/haar uw terugkeer in het arbeidsproces bespreken. Indien de bedrijfsarts medische informatie over u wil ontvangen, dan kan dat alleen schriftelijk met uw toestemming.

Ook tijdens de hartrevalidatie zal er aandacht besteed worden aan werkhervatting.

Vakantie en vliegen

Het is verstandig om de eerste vier weken niet ver van huis te gaan. Wanneer er geen problemen zijn ontstaan, kunt u na vier weken rustig op vakantie, ook met het vliegtuig. Omdat u eerder vermoeid kunt zijn, is het verstandig om een aantal weken langer te wachten met lange en inspannende reizen. Wilt u op vakantie naar de (hoge) bergen, dan is het verstandig dit eerst met uw verpleegkundig specialist of arts te bespreken.

Neem voldoende medicijnen mee. Een geneesmiddelenkaart is handig als u vragen over uw medicatie krijgt.

Sporten na een hartinfarct

De eerste weken na uw hartinfarct of hartoperatie is het niet verstandig om voluit te gaan sporten. Nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis, gaat u met behulp van hartrevalidatie uw conditie verbeteren. Daar leert u ook wat u wel en niet kan. Tijdens het eerste controlebezoek (een maand na u ontslag uit het ziekenhuis) kunt u bespreken wanneer u uw eigen sport weer kunt beoefenen. Bij weinig schade aan het hart, hoeft u geen verschil te merken in uw conditie van voor het hartinfarct. Maar medicatie kan wel voor een verschil zorgen (bijvoorbeeld omdat u een bètablokker gebruikt). Bij een groot hartinfarct en hartfalen zult u met behulp van hartrevalidatie uw grenzen leren te bepalen, die anders zullen zijn dan voor het hartinfarct.

Lichaamsbeweging is goed. Het houdt uw hart en bloedvaten in conditie en zorgt ervoor dat uw bloeddruk lager wordt. 

Seksualiteit

De eerste tijd na het infarct hebben veel mensen niet zo'n belangstelling voor seks. Dit kan na een poosje veranderen. U kunt zich dan afvragen of het wel verantwoord is om seks te hebben. Het gaat tenslotte om een inspanning en dat kan tot pijn op de borst leiden. Over het algemeen blijkt de inspanning echter niet zo groot (ongeveer even belastend als twee trappen oplopen) en treden er nauwelijks klachten op. Het is dus gewoon mogelijk om seks te hebben.

Wel kan het zijn dat medicijnen vervelende bijwerkingen geven, zoals erectieproblemen bij bètablokkers. Het is goed om uw klachten met uw arts of verpleegkundig specialist te bespreken: misschien is het mogelijk de dosis aan te passen of andere medicijnen te gaan gebruiken.

Belangrijk is altijd te proberen om open met uw partner over seksualiteit te praten. Uw partner kan bijvoorbeeld bang zijn om u lichamelijk te veel te belasten. Of hij/zij kan het gevoel hebben afgewezen te worden als u seksualiteit vermijdt. Uw partner kan niet weten dat u wellicht gewoon geen zin heeft.

Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij seksuele problemen, kunt u via uw verpleegkundig specialist of cardioloog een afspraak maken bij de seksuoloog in het LUMC. 

Autorijden

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de 'Regeling eisen rijgeschiktheid 2000' opgesteld. In deze regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. Voor patiënten na een hartinfarct luidt de regeling als volgt:

"Personen die een hartinfarct hebben doorgemaakt zijn ten minste de eerste vier weken na het infarct ongeschikt. Of en in hoeverre zij na deze periode geschikt zijn, hangt af van het klachtenpatroon en van de prognose."

Dit betekent dus dat u de eerste vier weken na het hartinfarct geen motorrijtuig mag besturen, ook al beschikt u over een geldig rijbewijs!

Voor patiënten die een rijbewijs groep II nodig hebben gelden andere regels. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het CBR.

U wordt geadviseerd uw geschiktheid tot rijden met uw arts of verpleegkundig specialist te bespreken tijdens het eerste polikliniekbezoek. Dit polikliniekbezoek zal ongeveer vier weken na het ontslag uit het ziekenhuis plaatsvinden. Belangrijk is dat u zich weer goed kunt concentreren op het verkeer. Uw arts of verpleegkundig specialist kan daar een oordeel over geven.

Somberheid en depressie

Sombere gevoelens komen regelmatig voor na een hartinfarct. Vaak is het vertrouwen in het eigen lichaam geschaad en moet er een nieuw evenwicht worden gevonden om met de ziekte om te gaan.

Daarnaast is het mogelijk dat uw omgeving anders reageert. Misschien is er sprake van overbezorgdheid of angst. Dit kan voor spanningen zorgen. Daarom is het raadzaam om hierover te praten. Zo onstaan er geen misverstanden of kunnen deze misverstanden opgelost worden.

Het herstel na een hartinfarct is bij iedere patiënt verschillend. Bij sommige zal het herstel vlot verlopen. Bij andere kan het "twee stappen vooruit en één stap achteruit" gaan. Het kan helpen om hier rekening mee te houden bij de verwerking. Het is dan ook niet raar om soms somber te zijn.

Een hartinfarct kan echter ook aanleiding geven tot een echte depressie. Dit is niet hetzelfde als somberheid. Depressie is een ziekte. De volgende klachten kunnen wijzen op een depressie: slaapproblemen, concentratieproblemen, moeheid, verminderde eetlust, lusteloosheid en verwaarlozing. 

Wanneer u behoefte heeft aan psychologische begeleiding, kunt u dit bespreken met uw verpleegkundig specialist of cardioloog. Wij hebben speciaal hiervoor een psycholoog in dienst die u kan begeleiden in dit proces.