Onderwijscommissie

Deze commissie draagt zorg voor het beleid, de planning en de uitvoering van onderwijs op het gebied van Hartziekten, Thoraxchirurgie en Longziekten.

De leden van de Onderwijscommissie zijn: Thomas van BrakelPieter Hiemstra, Monique Jongbloed, Hans-Marc Siebelink, Paul Steendijk (voorzitter) en Arend de Weger.

Onderwijsdoelstellingen Hart Long Centrum

  • Het Hart Long Centrum Leiden beoogt dat alle voor de betrokken vakgebieden (Hartziekten, Thoraxchirurgie, Longziekten) relevante kennis en vaardigheden op kwalitatief hoogwaardig niveau gedoceerd worden in het LUMC. Om dit te bereiken dienen voldoende Hart Long Centrum Leiden medewerkers actief betrokken te zijn bij het onderwijs en wordt de inhoud van de huidige curricula kritisch beoordeeld en worden zo nodig in de juiste gremia aanpassingen voorgesteld. 
  • Het Hart Long Centrum Leiden streeft ook in bredere zin (competenties, academische vaardigheden) naar kwalitatief hoogwaardig en vernieuwend onderwijs binnen het LUMC. Om dit te bereiken zijn medewerkers van het Hart Long Centrum Leiden vertegenwoordigd in hiervoor relevante commissies en bestuursorganen. Het Hart Long Centrum Leiden streeft naar een significante rol binnen het LUMC onderwijs en onderwijsbeleid. 
  • Het Hart Long Centrum Leiden levert een significante onderwijsbijdrage aan ook voor de afdelingen relevante gebieden zoals de immunologie en fysiologie, landelijke bij- en nascholingsonderwijs (o.a. via Boerhaave Nascholing) en medische ondersteunende beroepsopleiding (Educatie Zorgsector).
  • Intern streeft het Hart Long Centrum Leiden naar een toenemende kwaliteit van het onderwijs en betere integratie met de andere kerntaken. Om dit te bereiken dient een belangrijk deel van de medewerkers betrokken te zijn bij het onderwijs en via docentprofessionalisering hiervoor de nodige kwalificaties te verwerven. 
  • Het Hart Long Centrum Leiden streeft ernaar (in samenwerking met anderen) onderzoek te doen op het gebied van onderwijs ('Educational Research') en bijdragen te leveren aan de wetenschappelijke literatuur op het gebied van onderwijs. 
  • Het Hart Long Centrum Leiden streeft naar een goede interne en externe communicatie over de onderwijsactiviteiten en het onderwijs in het algemeen. Hierbij wordt expliciet aandacht gegeven aan de diverse vormen van onderwijs en educatie zoals studentenonderwijs, opleiding en nascholing, onderwijs aan ondersteunende medische beroepsopleidingen, maar ook bijvoorbeeld patiënt-educatie en voorlichting aan middelbare scholieren.