Visie en missie

SimcenterED wil simulatie beschikbaar maken voor een breed publiek door gebruik te maken van tailormade onderwijsprogramma’s, waarbij theoretische achtergrond en vaardigheidstrainingen worden aangepast op de gebruiker. Daarnaast is SimcenterED een instituut voor wetenschap op het gebied van simulatie en technologie in de (cardiovasculaire) gezondheidszorg.

Veiligheid

SimcenterED moet de veiligheid in de zorg verbeteren.

Op de eerste plaats moet het de veiligheid van patiënten waarborgen, doordat professionals de gelegenheid krijgen om geavanceerde medische technologie toe te passen in een gesimuleerde omgeving alvorens zij die technieken toepassen in een echte patiënt. Op de tweede plaats waarborgt het de veiligheid van cursisten, immers in een simulatieomgeving hoeft tijds- en prestatiedruk geen rol te spelen, waardoor eenieder in staat is zijn of haar individuele leerproces vorm te geven.

Onderwijs, innovatie en wetenschap

Het simulatielaboratorium moet een katalysator zijn voor onderwijs, innovatie en wetenschap.

Een groot voordeel van simulatie is dat het een uitstekend middel voor visualisatie is. Dit verbetert het leerproces doordat cursisten vanuit verschillende invalshoeken inzicht krijgen in de interactie tussen medische technologie enerzijds en het menselijk lichaam anderzijds. Daarnaast kan simulatie letterlijk tot de verbeelding spreken, waardoor het aanzet tot nadenken over nieuwe toepassingsgebieden om de patiëntveiligheid te verbeteren en zo tot innovaties te komen. Het wetenschappelijke terrein van simulatie binnen de cardiologie is grotendeels onontgonnen, waardoor het de gelegenheid geeft om zowel leerproces als patiëntveiligheid verder te onderzoeken.

Toekomst

Het simulatielaboratorium is onmisbaar voor de toekomst.

Hoewel simulatie nu nog in beperkte mate wordt toegepast zal het in de toekomst een vast onderdeel zijn van een afdelingen van een (universitair) medisch centrum waar complexe procedures worden uitgevoerd. Het wordt dan gebruikt voor vaardigheidsonderwijs, teamtraining en procedurevoorbereiding.

Proeftuin voor onderzoek naar nieuwe technologie

Simulatie, 3-D printing en visualisatie, personal/mobile health technologie kunnen niet los van elkaar gezien worden. SimcenterED en LICHT zijn zo opgezet dat sprake is van verregaande integratie van deze functies en er ontwikkelplaats voor nieuwe technologie ontstaat.