Regiocare

De zorg is in snel tempo aan het veranderen. Cardiologie is bij uitstek een vakgebied waar de ontwikkelingen zeer snel zijn gegaan met als resultaat dat de prognose voor veel patiënten sterk is verbeterd. Was de sterfte na bijvoorbeeld een hartinfarct in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog 50% (van de patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen) nu ligt dat rond de 1 tot 2%.  STAF RGB

Ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld een hartinfarct te voorkomen zijn verbeterd en daarnaast is de hoeveelheid diagnostische en therapeutische hulpmiddelen sterk toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is echter het risico op ondoelmatige zorg toegenomen. Met andere woorden: iedere zorgaanbieder zal binnen de bestaande kaders proberen de beste zorg te leveren maar van een geïntegreerde aanpak van de zorg is feitelijk nog niet of nauwelijks sprake. Zo kan het voorkomen dat de huisarts, de cardioloog in de tweede lijn en de cardioloog in de derde lijn allen een echo van het hart laten maken terwijl dit feitelijk maar één keer hoeft te gebeuren.

STAF-AP

Om in de regio de juiste zorg op de juiste plaats te bieden en de doelmatigheid te vergroten, is in het voorjaar van 2015 het STAF-AP project (Screening, Therapy and Follow-up Angina Pectoris) gestart.

Patiënten, de Hart&Vaatgroep, zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers, cardiologen en cardiochirurgen hebben de handen ineen geslagen om samen de zorg voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen te optimaliseren. Deze groep (bestaande uit meer dan 40 deelnemers uit geheel Zuid-West Nederland) is vervolgens aan de slag gegaan. Uitgangspunt bij het ontwerpen van de regionale zorg is daarbij: “De zorg moet Veilig, Effectief en Transparant zijn”.

De juiste zorg op de juiste plaats 

In drie themagroepen zijn de belangrijkste uitgangspunten en doelen geformuleerd. Vanuit een visie op netwerken met als motto “de juiste zorg op de juiste plaats” is veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van de regionale netwerken. Alhoewel dit proces soms uitdagend is, is het van cruciaal belang. Om te komen tot de beste resultaten moeten wij bereid zijn over onze eigen schaduw heen te stappen. Dit vergt van alle betrokkenen veel, maar zal uiteindelijk het beste resultaat opleveren. De geformuleerde plannen hebben als doel de zorg in de regio aantoonbaar te verbeteren en te leiden tot beheersbare, kwalitatief goede en veilige zorg.

Voortgang project

Eind 2015 zijn tijdens een bijeenkomst bovenstaande plannen besproken en afspraken gemaakt. Zo is gesproken over het optimaliseren van de instroom, verwijzing en de diagnostische middelen binnen de eerstelijnszorg. Een ander aandachtspunt is de optimalisatie van intramurale processen, de focus ligt daarbij op betere informatie-uitwisseling, diagnostiek en interventie op de juiste plek. Verder wordt gekeken naar de uitstroomzorg voor de patiënten die bewezen geen coronairlijden hebben of een hartinfarct hebben doorgemaakt. Ook wordt meer aandacht besteed aan de informatievoorziening, waarbij het belang van informatie en websites voorop staat. 

Deze afspraken zijn verspreid binnen nascholingsonderwijs van huisartsen in de regio en onder de deelnemende zorgverleners. 

Wilt u meer weten over Regiocare? Neem dan contact met ons op.