Regiocare

De zorg is in snel tempo aan het veranderen. Cardiologie is bij uitstek een vakgebied waar de ontwikkelingen zeer snel zijn gegaan met als resultaat dat de prognose voor veel patiënten sterk is verbeterd. Was de sterfte na bijvoorbeeld een hartinfarct in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog 50% (van de patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen) nu ligt dat rond de 1 tot 2%.  STAF RGB

Ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld een hartinfarct te voorkomen zijn verbeterd en daarnaast is de hoeveelheid diagnostische en therapeutische hulpmiddelen sterk toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is echter het risico op ondoelmatige zorg toegenomen. Met andere woorden: iedere zorgaanbieder zal binnen de bestaande kaders proberen de beste zorg te leveren maar van een geïntegreerde aanpak van de zorg is feitelijk nog nauwelijks sprake. Zo kan het voorkomen dat de huisarts, de cardioloog in de tweede lijn en de cardioloog in de derde lijn allen een echo van het hart laten maken terwijl dit feitelijk maar één keer hoeft te gebeuren.

STAF-AP

Om in de regio de juiste zorg op de juiste plaats te bieden en de doelmatigheid te vergroten, is in het voorjaar van 2015 het STAF-AP project (Screening, Therapy and Follow-up Angina Pectoris) gestart.

Patiënten, de Harteraad, zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers, cardiologen en cardiochirurgen hebben de handen ineen geslagen om samen de zorg voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen te optimaliseren. Deze groep (bestaande uit meer dan veertig deelnemers uit geheel Zuid-West Nederland) is vervolgens aan de slag gegaan. Uitgangspunt bij het ontwerpen van de regionale zorg is daarbij: “De zorg moet Veilig, Effectief en Transparant zijn”.

De juiste zorg op de juiste plaats 

In drie themagroepen zijn de belangrijkste uitgangspunten en doelen geformuleerd. Vanuit een visie op netwerken met als motto “de juiste zorg op de juiste plaats” is veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van de regionale netwerken. Alhoewel dit proces soms uitdagend is, is het van cruciaal belang. Om te komen tot de beste resultaten moeten wij bereid zijn over onze eigen schaduw heen te stappen. Dit vergt van alle betrokkenen veel, maar zal uiteindelijk het beste resultaat opleveren. De geformuleerde plannen hebben als doel de zorg in de regio aantoonbaar te verbeteren en te leiden tot beheersbare, kwalitatief goede en veilige zorg.

Voortgang project

2015
Eind 2015 zijn tijdens een bijeenkomst de plannen om 'pijn op de borst' zorg te optimaliseren besproken. Er zijn onder andere plannen gemaakt om de instroom, verwijzing en de diagnostische middelen binnen de eerstelijnszorg te verbeteren. Een ander aandachtspunt is de optimalisatie van de processen binnen het ziekenhuis. De focus ligt hierbij op betere informatie-uitwisseling, gerichtere diagnostiek en interventie op de juiste plek. Verder wordt gekeken naar de terugverwijzing van de patiënten, zodat patiënten zowel in het ziekenhuis als bij de huisarts de optimale zorg krijgen. Ook wordt meer aandacht besteed aan de informatievoorziening voor de patiënt. Zodat samen beslissen ook echt mogelijk is.  

2016
In 2016 zijn de plannen uitgewerkt en is er inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen alle partijen. Ook is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken ten aanzien van verwijzingen en diagnostiek van de huisarts en diagnostiek en behandeling van de cardioloog. Dit onderzoek en de uitkomsten van het project zijn meegenomen in het rapport van het Zorginstituut 'Zinnige Zorg – Verbetersignalement Pijn op de Borst'. De definitieve versie van dit rapport volgt in december 2017. 

Voor het gedeelte van de afspraken uit het RegioCare project geldt dat implementatie pas kan plaats vinden als de richtlijn van de huisartsen (NHG- standaard Angina Pectoris) is aangepast naar de huidige inzichten.

2017
Naar aanleiding van het rapport “Zinnige Zorg “ zijn in 2017 de beroepsverenigingen (NVVC en NHG) gaan samenwerking om de “pijn op de borst” zorg verder te organiseren. Er is gestart met een werkgroep die de Landelijke Transmurale Afspraken  (LTA) pijn op de borst bij verdenking coronairlijden moet gaan maken (zie website NHG). Vervolgens zal ook de NHG-standaard aangepast worden naar de huidige inzichten. Zowel de LTA pijn op de borst bij verdenking coronairlijden als de NHG standaard Angina Pectoris zullen naar verwachting eind 2018 klaar zijn.  Dan kunnen de laatste afspraken uit het RegioCare project geïmplementeerd worden.

Parallel hieraan worden onderzoeksplannen gemaakt om zowel de NHG-standaard als de RegioCare afspraken te evalueren. 

Deze afspraken zijn verspreid binnen nascholingsonderwijs van huisartsen in de regio en onder de deelnemende zorgverleners. 

Wilt u meer weten over Regiocare? Neem dan contact met ons op.