Privacy LUMC Care App

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt middels de LUMC Care app. De LUMC Care app wordt geleverd in het kader van ‘The Box’. Dit is een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen. Met The Box kunnen mensen thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk opmeten of een hartfilmpje maken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels de LUMC Care app (hierna: “de app”).

Wanneer u vragen hebt over het gebruik van de app en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de afdeling die u de box heeft uitgereikt. De contactinformatie van deze afdeling vindt u in de folder die u bij uw box hebt gekregen.

Verwerkte gegevens

U meldt zich via de LUMC Care app aan. Omdat uw een bestaande patiënt van het LUMC bent hoeven er binnen het LUMC geen aanvullende gegevens vastgelegd te worden. Wel wordt voor sommige boxen een inlogaccount voor u aangemaakt dat is gekoppeld aan uw patiëntendossier. In de app wordt uw naam getoond zoals bekend in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Door het EPD geleverde informatie:

Persoonsgegevens: Voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam.

Dossiergegevens: frequentie van de uit te voeren metingen.

In de LUMC Care app is geen BSN bekend en wordt er enkel op basis van een patiëntennummer gewerkt.

U doet thuis metingen met behulp van thuismeetapparatuur geleverd door het LUMC of met eigen apparatuur. De LUMC Care app toont de gemeten informatie en stuurt deze informatie door naar het LUMC waar de gegevens worden getoond in het EPD.

Informatie die aan het EPD wordt geleverd van één meting

 • Datum/tijd van de meting
 • Patiëntnummer
 • Waarde van de uitgevoerde meting (bijvoorbeeld de systolische bloeddruk)
 • De eenheid van de uitgevoerde meting (bijv. mmHG)
 • De codering van de uitgevoerde meting (bijv. Loinc code van de systolische bloeddruk)

Metingen die o.a. ondersteund worden:

 • Bloeddruk
 • Hartslag
 • Saturatie
 • Aantal gezette stappen
 • Gewicht
 • Temperatuur

Doeleinden

De gegevens van patiënten worden gebruikt voor een periodieke beoordeling door verpleegkundige of arts teneinde het behandelplan van de patiënt te kunnen verbeteren. Denk aan meer of minder afspraken in het ziekenhuis, het vervangen van fysieke afspraken door virtuele afspraken, etc.
Van patiënten wordt gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens voor dit doeleinde.

De aangeleverde gegevens worden niet automatisch gezien door een zorgverlener. Alleen als u telefonisch of fysiek contact heeft met een zorgverlener, bestaat de mogelijkheid om uw waarden te bespreken. Als patiënt blijft uzelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp wanneer dat nodig lijkt. De app is niet bedoeld voor communicatie of actie in geval van spoedeisende hulp.

Bewaartermijn

LUMC bewaart de metingen conform het algemeen geldende reglement van het LUMC voor de medische gegevens van patiënten.

Beveiliging

LUMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en daaruit voortvloeiende processen zijn daarom aan uitvoerige veiligheidseisen onderworpen.

Machtigingen op uw telefoon

In sommige boxen wordt er gebruikt van een verbinding met uw bluetooth apparaat. Hiertoe dient u op uw telefoon de LUMC Care app expliciet te machtigen om met bluetooth te mogen communiceren. Hierbij maakt Android ook gebruik van positiebepaling en u dient de LUMC Care app expliciet te machtigen voor het gebruik van uw locatie. Uw locatie wordt alléén gebruikt om met uw bluetooth apparaat te kunnen koppelen. Uw locatie wordt dan ook niet geregistreerd in de LUMC Care app en wordt ook niet geregistreerd in uw medisch dossier.

Ontvangers

De gegevens worden niet gedeeld met behandelaars buiten het ziekenhuis en/of derden tenzij dit nodig is voor het realiseren van de beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht ten behoeve van de app, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

Onder de voorwaarden die de van toepassing zijnde wetgeving daarvoor stelt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om uw toestemming voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, om overdracht van uw persoonsgegevens en kunt u tegen verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Wanneer u vragen hebt over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via infoavg@lumc.nl.Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.