Euro Eco studie

Euro Eco onderzoek

Start van het onderzoek: 2008 

Korte omschrijving

Uw arts heeft de implantatie van een implanteerbare (Cardioverter) defibrillator (ICD) aangeraden als bescherming tegen kamerritmestoornissen. U bent bovendien gediagnosticeerd met hartfalen en een stoornis van het elektrische geleidingssysteemvan het hart. In totaal leidt dit tot een aanzienlijke beperking van de pompfunctie van uw hart. Met als gevolg dat het lichaam niet voldoende voorzien wordt van zuurstofrijk bloed en het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren beperkt wordt.

Als behandeling van deze geleidingsstoornis, beveelt uw cardioloog de implantatie van een CRT-ICD aan, met de extra mogelijkheid om beide ventrikels (hartkamers) tegelijk te stimuleren. Dit soort therapie wordt Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT) genoemd. De op elkaar afgestelde stimulatie van de rechter en linker ventrikel kan leiden tot een verbetering van de samentrekking van de hartspier en dus tot een doeltreffender pompwerking. Hierdoor kunnen de hartfalen symptomen afnemen.

Home Monitoring:
Eén van de laatste ontwikkelingen in de ICD technologie zijn toestellen die automatisch gegevens over uw hartritmetoestand en over het geïmplanteerde toestel met regelmatige tussenpauzen naar uw arts doorsturen. Dit proces noemt men Home Monitoring. Deze verandering zal hoogstwaarschijnlijk een impact hebben op de CRTICD vervolgcontroles voor uw arts en ziekenhuis. Wat het voordeligste zal zijn is nog niet duidelijk. Dit is dan ook het hoofddoel van deze studie.

Doel van het onderzoek:

De nieuwe CRT-ICDs van de LUMAX-T familie met Home Monitoring zijn in staat om op regelmatige basis een overzicht van de opgeslagen gegevens naar de arts door te zenden. Het gebruik van Home Monitoring zal de arts vermoedelijk in staat stellen om de werking van uw CRT-ICD beter te controleren en onnodige routine vervolgcontroles om het systeem te checken vermijden Vandaar dat het aantal onnodige ziekenhuis bezoeken waarschijnlijk verminderd kunnen worden.

Elke verandering in de huidige planning van de vervolgcontroles heeft uiteraard een impact op uw tijd en tijd doorgebracht bij uw arts en zal zo invloed hebben op de financiële aspecten van de nazorg na CRT-ICD implantatie, het ziekenhuis en het gezondheidssysteem. Het klinisch onderzoek waaraan wij u vragen deel te nemen zal deze aspecten evalueren. 

Wat houdt meedoen in?

De duur van de onderzoeksdeelname bedraagt 24 maanden. Alle patiënten worden willekeurig toegewezen aan één van de 2 vervolgcontrole methodes: de gebruikelijke methode of de methode met Home Monitoring. Bij de gebruikelijke methode zal de Home Monitoring niet gebruikt worden. De patiënten zullen om de 3 à 6 maanden een geplande vervolgcontrole ondergaan in het ziekenhuis.

Bijkomende controles kunnen, indien de bevindingen bij vorige bezoeken het nodig achten, uitgevoerd worden. Bij de Home Monitoring methode zullen de patiënten voor een routine vervolgcontrole één keer per jaar opgeroepen worden. De resultaten van de gegevensanalyse van de Home Monitoring controles kan bijkomende vervolgcontroles vereisen. U wordt telefonisch op de hoogte gebracht of u al dan niet voor een bijkomende controle naar het ziekenhuis dient te komen. De mogelijkheid bestaat dat men u weer overschakelt op de gebruikelijke vervolgcontrole methode wanneer uw Home Monitoring gegevensoverdracht niet naar behoren werkt vanuit de plaats waar u woont, of indien de bevindingen aantonen dat uw situatie niet op een toereikende manier door de Home Monitoring kan worden gecontroleerd.

Uw arts heeft geen invloed op de groep waartoe u zal worden toegewezen.

Meer informatie

Dr. L.van Erven, cardioloog, tel 071 5262020